Conform art. 125/1 al Constituției Republicii Moldova:

  • Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenţei şi imparţialităţii procurorilor;

  • Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcţie şi aplicarea măsuririlor disciplinare faţă de procurori;

  • Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Procurorilor se stabileşte prin lege;

     Potrivit prevederilor art.70 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor are următoarele competențe:
    a) elaborează și aprobă regulamentele privind activitatea sa, privind funcționarea colegiilor sale și alte regulamente care îl vizează;
    b) elaborează și aprobă regulamentele privind procedura de selecție și cariera procurorilor;
    c) elaborează proiectul de regulament al Adunării Generale a Procurorilor și proiectele de amendare a acestuia; 
    d) organizează concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror General, pe care îl propune Președintelui Republicii;
    e) organizează concursuri, selectează și numește pe membrii colegiilor sale din rândul societății civile;
    f) examinează contestațiile împotriva hotărârilor luate de colegiile sale;
    g) face propuneri Procurorului General privind numirea, promovarea, detașarea sau suspendarea procurorilor în condițiile Codului de procedură penală și ale prezentei legi, precum și privind eliberarea din funcție a procurorilor;
    h) participă la depunerea jurământului de către procurori și de către Procurorul General; 
    i) stabilește numărul de procurori în cadrul fiecărei procuraturi; 
    j) desemnează procurorii în cadrul Consiliului Institutului Național al Justiției; 
    k) aprobă strategia privind formarea inițială și continuă a procurorilor și prezintă avizul asupra planului de acțiuni pentru implementarea acestei strategii; 
    l) examinează și prezintă opinii asupra regulamentului de organizare a concursului de admitere în Institutul Național al Justiției, asupra programelor didactice și a planurilor de învățământ pentru cursurile de formare inițială și continuă din cadrul Institutului Național al Justiției, asupra regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea posturilor didactice, precum și asupra componenței comisiilor pentru examenele de admitere și de absolvire ale Institutului Național al Justiției;
    m) stabilește numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea inițială a procurorilor în cadrul Institutului Național al Justiției; 
    n) examinează adresările cetățenilor și ale procurorilor privind chestiunile date în competența sa; 
    o) elaborează proiectul Codului de etică al procurorilor, precum și proiectele de modificare a acestuia, și le propune spre aprobare Adunării Generale a Procurorilor;
    p) aprobă proiectul bugetului său, pe care îl prezintă Ministerului Finanțelor;
    q) aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Procurorilor;
    r) participă la elaborarea proiectului de buget al Procuraturii și îl avizează;
    s) participă la elaborarea planurilor de dezvoltare strategică a Procuraturii;
    t) avizează proiectele priorităților anuale privind activitatea Procuraturii, elaborate de Procurorul General.

COMPONENȚA CONSILIULUI SUPERIOR AL PROCURORILOR:

6 membri de drept

    - Procurorul General

    - procurorul-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia,

    - preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

    - ministrul justiţiei

    - avocatul poporului

    - președintele Uniunii Avocaților.

- 5 membri sînt aleşi de procurori prin vot secret, direct şi liber exprimat, după cum urmează:


     - 1 membru din rîndul procurorilor Procuraturii Generale;

     - 4 membri din rîndul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate.  

- 4 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor sînt aleşi prin concurs din rîndul societăţii civile, după cum urmează:

    -unul de către Preşedintele Republicii

    -unul de către Parlament

    - unul de către Academia de Ştiinţe a Moldovei

    - unul ales de către Guvern