La data de 22.10.2020, prin Hotărârea nr.1-100/2020, ce poate fi consultată aici, Consiliul Superior al Procurorilor a modificat regulile procedurii de transfer a procurorilor și a stabilit modalități mai flexibile pentru derularea acestui exercițiu instituțional.

         Amendamentele de referință, transpun în practică mecanismul legislativ instituit prin Legea nr.145 din 16 iulie 2020, conform căruia transferul se realizează de Consiliul Superior al Procurorilor, la propunerea Procurorului General.

         Deopotrivă, aceste reglementări dezvoltă raționamentul legiuitorului privind necesitatea simplificării și debirocratizării procedurii de transfer pentru situații strict determinate, care nu constituie o promovare, dar se încadrează exclusiv în coordonatele mobilității funcționale.

         În acest context, la elaborarea regulilor Consiliul Superior al Procurorilor a reținut că în lumina standardelor internaționale de specialitate, gestionarea carierei procurorilor trebuie să fie guvernată de criterii transparente, echitabile și obiective, iar exprimarea liberă a consimțământului reprezintă, în cazul transferului, o garanție puternică pentru caracterul imparțial al procedurilor.          

         Astfel, potrivit noilor reglementări, transferul va putea fi realizat, numai dacă se solicită numirea într-o funcție de același nivel sau de nivel inferior, fiind menționate expres în regulamentul intern, cazurile care permit efectuarea acestei mobilități funcționale.

         Corespunzător conceptului promovat de lege, reglementările interne stabilesc expres că funcțiile de procuror-șef, adjunct al procurorului-șef și cele care sunt vizate de un concurs aflat în derulare, nu pot fi ocupate în temeiul unei proceduri de transfer.

         Totodată, conform prescripțiilor, propunerea Procurorului General, înaintată Consiliului Superior al Procurorilor, trebuie să corespundă următoarelor condiții cumulative: să fie motivată, să fie însoțită de cererea privind transferul, precum și să includă informații despre cariera procurorului, situația posturilor vacante și mențiunea cu privire la rezultatul consultării opiniei procurorilor-șefi din subdiviziunile implicate.  

         Pentru a se pronunța asupra unei propuneri de transfer, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să analizeze raționamentele care au generat solicitarea, să verifice existența consimțământului, motivația procurorului, asupra cărora membrii pot acorda întrebări de concretizare.

         Urmare a examinării propunerii de transfer, Consiliul Superior al Procurorilor este în drept să o respingă prin hotărâre motivată, dacă constată lipsa consimțământului procurorului sau dacă alte circumstanțe viciază realizarea procedurii de transfer.

         În cazul întrunirii condițiilor stabilite de lege și de regulamentul intern, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să adopte hotărârea de realizare a transferului procurorului, în baza căreia vor fi emise actele administrative corespunzătoare.

         Având în vedere rolul său constituțional de garant al independenței și imparțialității procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor reiterează angajamentul său ferm că aplicarea în practică a tuturor prevederilor referitoare la carierea procurorilor se va alinia exclusiv la litera și spiritul textului legislativ.

 

Consiliul Superior al Procurorilor